Simidoc Plus - Giải pháp cho đơn vị, tổ chức đào tạo

Bao gồm tất cả các tính năng của Simidoc + tính năng quản trị hệ thống, quản lý dữ liệu
964 [Converted]
Triển khai linh hoạt

Đơn vị có thể lựa chọn giữa việc sử dụng hạ tầng cloud của Simidoc hoặc trên hạ tầng máy chủ của đơn vị

2170436
Quản trị tuyệt đối

Đơn vị tự quản trị tài khoản, quyết định được số lượt, hạn sử dụng của tất cả tài khoản

902 [Converted]